Statut Przedszkola Integracyjnego w Trzebnicy

Statut jest aktem prawnym, stanowiącym organizacyjną i merytoryczną podstawę placówki i zawiera:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Inne informacje o placówce.
 3. Cele i zadania oraz sposoby ich realizacji.
 4. Organy przedszkola.
 5. Zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola.
 6. Nauczyciele, rodzice i inni pracownicy placówki.
 7. Postanowienia końcowe.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Statut został opracowany przez Agnieszkę Mandryga i jest nadany Przedszkolu Integracyjnemu. Statut ten został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu dnia 07.10.1996 roku. (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.)

§1

Przedszkole powstało z inicjatywy osób prywatnych. Przedszkole stawia sobie za cel zaspokojenie potrzeb dzieci z gminy Trzebnica, a także dzieci z poza swojej gminy, w szczególności wyjść naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych.

§2

Przedszkole realizuje podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

§3

Organem prowadzącym przedszkole jest Agnieszka Mandryga.

§4

Nazwa placówki używana jest na pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedszkole używa pieczęci:

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

55-100 Trzebnica ul. Wrocławska  10

NIP: 915-126-73-78, REG: 022006451

tel. 071/387 06 51

§5

 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzebnicy przy ul. Wrocławskiej 10.
 2. Terenem działania placówki jest Miasto i Powiat Trzebnica.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.

 

INNE INFORMACJE O PLACÓWCE

 

§6

Wszystkie informacje organizacyjne przedszkola, a mianowicie: odpłatności i sposób prowadzenia zajęć, wprowadzania zmian i organizacji pracy przedszkola, a także spotkań z rodzicami przedstawia się na tablicy informacyjnej z wyprzedzeniem.

§7

 1. Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych.
 2. Rodzice pokrywają koszty wyżywienia dzieci.
 3. Rodzice partycypują w ogólnych kosztach utrzymania dzieci, tj. opłacają opłatę stałą ustaloną przez osobę prowadzącą, a także pokrywają koszty zajęć wykraczających poza podstawę programową.
 4. Przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.
 5. Umożliwiając możliwość objęcia dziecka w wieku poniżej trzeciego roku życia działaniami opiekuńczo – wychowawczymi przedszkole może  utworzyć jedną grupę żłobkową.

CELE I ZADANIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§8

 1. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

a)      wspomaga indywidualny rozwój dziecka, w tym jest nastawione na realizację celów rewalidacyjnych,

b)      opieka przedszkola nad dziećmi jest dostosowana do ich potrzeb, w miarę możliwości otacza indywidualną opieką dzieci bardziej uzdolnione i dzieci
z deficytami rozwojowymi,

c)      realizując działalność rewalidacyjną placówka szuka mocnych więzi z rodzicami licząc na ich współpracę oferując pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Jak również współpracuje z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi i innymi instytucjami specjalistycznymi.

d)     Realizuje program wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka.

§9

 1. Przedszkole prowadzi naukę religii dwa razy w tygodniu, w ramach zajęć obowiązkowych.
 2. Placówka realizując ideę integracyjną, kładzie duży nacisk na udzielanie pomocy     psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wymagają takiej pomocy. W pozostałych przypadkach pomoc taka jest udzielana za dodatkową opłatą, której wysokość jest podawana na tablicy ogłoszeń.
 3. Realizując zadania rewalidacyjne dzieciom niepełnosprawnym placówka gwarantuje wspieranie ich  rozwoju poprzez ćwiczenia korekcyjne, terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, pracę metodami umożliwiającymi  prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny
 4. Przedszkole, wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, organizuje zajęcia wykraczające poza zakres zajęć objętych programem w przedszkolu: terapię logopedyczną, języki obce, wyjazdy na basen, zajęcia artystyczne, kółko plastyczne, piłkę nożną – które to zajęcia są dodatkowymi zajęciami w przedszkolu i ich odpłatność podawana jest na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

§10

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, stosownie do wieku i potrzeb środowiskowych, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny:

 1. na życzenie rodziców Przedszkole może zapewnić dzieciom opiekę lekarską,
 2. w przypadku choroby rodzice są obowiązani natychmiast powiadomić placówkę i pozostawić dziecko na czas choroby w domu,
 3. oferuje pomoc dzieciom, które z jakichkolwiek przyczyn wymagają szczególnej opieki, a  ich opiekunowie nie są w stanie sfinansować pobytu dziecka w placówce,
 4. dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, opiekunów prawnych lub osobę upoważnioną pisemnie przez rodziców lub opiekunów,
 5. opieka nad każdym oddziałem powierzona jest nauczycielowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje, w miarę możliwości jest to nauczyciel posiadający także kwalifikacje pedagoga specjalnego;
 6. placówka dąży do tego, by w każdej grupie była zatrudniona osoba wspomagająca
 7. przedszkole dąży do tego, by każde dziecko było pod opieka tylko jednego nauczyciela przez cały swój pobyt w placówce.
 8. każde dziecko za wyraźną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola.

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§11

Organy przedszkola:

 1. Organ prowadzący, który jest jednocześnie dyrektorem przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców.

Ad 1.

Osobą prowadzącą przedszkole jest Agnieszka Mandryga, która jest także dyrektorem przedszkola. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za całokształt funkcjonowania przedszkola
a szczególnie:

 1. reprezentuje placówkę na zewnątrz,
 2. jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową,
 3. prowadzi nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu,
 4. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych  pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy,
 5. współdziała z nauczycielami i rodzicami,
 6. przyjmuje dzieci do przedszkola;
 7. planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy placówki.

Ad 2. Rada Pedagogiczna:

a)      składa się z wszystkich nauczycieli przedszkola.

b)       Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

c)       W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych posiedzeń mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przez przewodniczącego:

 • przedstawiciele rady rodziców,
 • pracownicy administracji i obsługi przedszkola,
 • inne osoby, których obecność jest pożądana ze względu na temat zebrania.

a)      Przewodniczący Rady Przedszkola, przewodniczący Rady Rodziców mogą wnioskować do dyrektora przedszkola o włączenie do porządku obrad Rady Pedagogicznej określonego punktu oraz umożliwienie ich udziału w omawianiu wskazanych przez nich problemów.

b)      Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

c)      Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor przedszkola.

d)     Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej zwołuje się nadzwyczajne zebranie Rady. Musi się ono odbyć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej musi zawierać proponowany porządek obrad.

e)      Porządek dzienny obrad rady pedagogicznej proponuje dyrektor przedszkola.

f)       Prawo zgłaszania wniosków na temat porządku dziennego mają członkowie Rady Pedagogicznej oraz zaproszeni goście.

g)      W celu obliczenia kworum  przyjmuje się, że ogólna liczba członków Rady Pedagogicznej obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych aktualnie
w przedszkolu, bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, długoterminowych zwolnieniach lekarskich, itp.; osoby te zachowują jednak prawa członków Rady Pedagogicznej.

h)      Obrady Rady Pedagogicznej są prowadzone przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jej członków.

i)        Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych
w porządku obrad.

j)        Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością.

k)      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • zatwierdzenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • zatwierdzenie programu wychowawczego przedszkola,

Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • organizację pracy przedszkola,
 • wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

a)      Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z niniejszym statutem.

b)      Nauczyciele są zobowiązani do nie  ujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków przedszkola lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

Ad 3. Rada rodziców

a)       w skład Rady Rodziców wchodzi  trzech przedstawicieli rodziców ze wszystkich grup przedszkolnych. Wyboru w/w przedstawicieli dokonują rodzice na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.

b)       Rada rodziców wybiera spośród swoich członków zarząd w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.

c)       Kadencja zarządu trwa 3 lata.

d)      Zebrania Rady Rodziców zwoływane są co najmniej dwa razy w roku szkolnym na wniosek zarządu, dyrektora przedszkola lub co najmniej 1/3 członków rady rodziców. Zebrania rady są protokołowane.

e)       Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

f)        Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej  jak również do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

g)      W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

h)       Rada Rodziców Przedszkola może uczestniczyć w tworzeniu programu wychowawczego placówki jak również może wnioskować zmiany w tymże programie,

i)        RRP może wnosić wnioski do dyrektora przedszkola w sprawie organizacji roku przedszkolnego,

j)        RRP wyraża swoje opinie na temat przebiegu pracy nauczyciela, który odbywa staż w placówce, w przypadku nie udzielenia swojej opinii przez RRP Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję związaną z awansem nauczyciela bez uwzględnienia głosu rodziców.

ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

§12

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem przypadających świąt i przerw ustalonych na wniosek dyrektora, podawanych do wiadomości rodzicom na początku każdego roku przedszkolnego. Miesiącem wakacyjnym jest lipiec. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może sam ustalić dzień wolny pracy przedszkola.
 2. Przedszkole pracuje tylko w systemie całodziennym tj. nie organizuje grup przedszkolnych, w których dzienny czas pobytu dziecka jest krótszy niż 5 godzin.
 3. W przypadku jeżeli frekwencja wychowanków przedszkola jest mniejsza niż 30 procent dyrektor może podjąć decyzję o odwołaniu zajęć.
 4. Organizacja roku przedszkolnego jest ustalona przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzona przez dyrektora na posiedzeniu wyprzedzającym rozpoczęcie roku przedszkolnego. Organizacja pracy przedszkola jest podawana rodzicom na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej.
 5. Organizacja roku przedszkolnego jest wywieszona na tablicy informacyjnej placówki.
 6. Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami co najmniej 3 razy w roku.

§13

Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony na wniosek dyrektora i wywieszony na tablicy informacyjnej.

§14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną w placówce jest grupa przedszkolna. Do grup przedszkolnych przyjmowane są  dzieci od 3 do 6 lat, natomiast dzieci niepełnosprawne mogą przebywać w oddziale przedszkolnym do 9 roku życia.
 2. W szczególnych wypadkach do przedszkole może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 3. Zgodnie z postanowieniami statutu, do przedszkola przyjmowane są także dzieci w wieku do drugiego roku życia do trzeciego roku życia, wówczas jest powołana grupa żłobkowa.
 4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Wychowanek może być odebrany tylko  przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione pisemnie przez rodziców lub opiekunów. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola musi być w stanie zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu.

§15

 1. W jednej grupie przedszkolnej może być 18 dzieci w tym 1-3 dzieci niepełnosprawnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności).
 2. W grupie żłobkowej może być do 16 dzieci.
 3. Grupa żłobkowa w przedszkolu może być integracyjna.
 4. Jeden opiekun w grupie żłobkowej może opiekować się 8 dzieci, w przypadku grupy integracyjnej jest przyjęta dodatkowa osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
 5. Do każdej grupy przedszkolnej może być przyjętych 3 dzieci niepełnosprawnych, których deficyty pozwalają wdrażać je do pracy przedszkolnej i jeżeli nie wymagają stałej opieki
 6. W przypadku jeżeli w danej grupie nie ma przyjętego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wówczas w danej grupie przedszkolnej może być przyjętych 20 dzieci.  Jeżeli w trakcie roku przedszkolnego dziecko niepełnosprawne zostaje przyjęte taka grupa zostaje wsparta przez osobę wspomagającą.
 7. W szczególnych przypadkach przedszkole może zapewnić opiekę i terapię dla dzieci wymagających stałej opieki, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia rewalidacyjno – wychowawczego,
  • w przypadku przyjęcia takiego wychowanka do przedszkola pomiędzy rodzicami, a przedszkolem podpisywana jest odrębna umowa, uzgadniająca warunki uczęszczania dziecka do placówki oraz rodzice zapoznają się z programem pracy dla dziecka i wyrażają zgodę na jego realizację

§16

1. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebnie kształcenia specjalnego, wydanego przez  poradnię psychologiczno – pedagogiczną, określającego ich poziom rozwoju psychoruchowego, a także orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie o  stanie ich zdrowia.

2. Dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte terapią w przedszkolu po przedłożeniu do placówki opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

§17

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów wychowania w przedszkolu zgodnego z wytycznymi MEN.
 2. Praca rewalidacyjna jest prowadzona zgodnie z zaleceniami orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie programu przygotowanego dla wychowanka. Powołany zespół interdyscyplinarny zakreśla kierunki pracy z dzieckiem.
 3. Praca w ramach wczesnego wspomagania jest prowadzona na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka po określeniu zajęć dla dziecka przez zespół interdyscyplinarny powołany w tym celu

§18

Nadzór pedagogiczny nad grupami przedszkolnymi sprawuje Dyrektor Przedszkola, a nad przedszkolem  Kurator Oświaty.

§19

Zasady rekrutacji do przedszkola:

1)      Do przedszkola w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci niepełnosprawne w liczbie 1 lub  3 wychowanków na jedną grupę przedszkolną, po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz opinię o ich rozwoju.

 • Termin składania podań w tym wypadku mija w lutym roku, w którym dziecko niepełnosprawne ma być przyjęte do przedszkola

2)      Na pozostałe miejsca są przyjmowane dzieci zgodnie z kolejnością składania kart, po przedłożeniu do przedszkola karty zgłoszeniowej dziecka zawierających podstawowe dane o dziecku, tj. imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres, imiona rodziców lub prawnych opiekunów i miejsce zatrudnienia, pesel.

3)      Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do przedszkola mają pracownicy przedszkola , szkoły oraz rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.

4)      Ostateczną listę dzieci przyjętych do przedszkola ogłasza dyrektor  do końca marca roku, w którym dziecko ma być przyjęte do przedszkola. Powyższe informacje dostępne są w sekretariacie przedszkola.

5)      Rodzice po złożeniu karty i po zakończeniu rekrutacji opłacają bezzwrotną opłatę wpisową, której wysokość jest ustalana przez dyrektora na początku każdego roku kalendarzowego.

6)      W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola rodzice są obowiązani powiadomić o tym placówkę pisemnie  co najmniej miesiąc wcześniej.

8)      Pomiędzy przedszkolem a rodzicami dziecka zostaje podpisana umowa określająca zasady współpracy.

§20

Zasady rekrutacji do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

1)      Do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są przyjmowani wychowankowie po przedłożeniu do przedszkola opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

2)      Wychowankowie przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

3)      Termin złożenia opinii upływa 10 września roku w którym dziecko ma być objęte terapią.

4)      Pomiędzy rodzicami a przedszkolem zostaje podpisana umowa mówiąca o rodzaju zajęć oraz ich ilości.

5)      Wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka może być objęte każde dziecko po przedłożeniu opinii o potrzebnie wczesnego wspomagania.

§21

Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków po uprzednim poinformowaniu  pisemnym jego opiekunów prawnych – rodziców, w sytuacjach, gdy:

 • rodzice nie przyprowadzają dziecka do przedszkola co najmniej przez miesiąc, nie zgłaszają powodów jego miesięcznej  nieobecności ,
 • nie uiszczają odpłatności za  dwa ostatnie miesiące pobytu dziecka w przedszkolu.

NAUCZYCIELE RODZICE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

§22

 1. Przedszkole prowadzone jest przez dyrektora.
 2. Przedszkole zatrudniona osoby na etatach: nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagoga specjalnego, logopedę, rehabilitanta, opiekuna, kucharki, sprzątaczki,
  a także inne osoby zgodnie z potrzebami placówki.
 1. Za bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu (w budynku przedszkolnym i poza nim w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu) odpowiada nauczyciel bezpośrednio sprawujący opiekę nad grupą powierzoną jego opiece.
 2. W czasie zajęć dodatkowych oraz w czasie zajęć organizowanych przez placówkę wykraczających poza ramy programowe, nad bezpieczeństwem wychowanków czuwa i odpowiada  nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia.

§23

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest przez dyrektora przedszkola.

2. Dyrektor w ramach zespołu wczesnego wspomagania małego dziecka zatrudnia specjalistów: specjalistę wczesnego wspomagania małego dziecka, logopedę,  rehabilitanta oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.

3.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb dziecka.

§24

Do zadań specjalistów, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) zespołowe ustalenie sposobu współpracy z rodziną dziecka w zakresie:

a) diagnoza wychowanka objętego terapią;

b) pomocy w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na te zachowania;

c) instruktażu i poradnictwa w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych;

d) informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne;

2) zespołowe ustalenie zakresu, metod i form pracy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej;

3) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę;

4) koordynowanie, opiniowanie i weryfikowanie indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowanych z dzieckiem i jego rodziną;

5) szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań usprawniających;

6) zespołowe analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań, z uwzględnieniem pomocy udzielanej na podstawie przepisów w sprawie pomocy społecznej.

§25

 1. Podział na grupy i powierzenie nauczycielom wychowawstwa w grupach następuje zawsze przed rozpoczęciem roku przedszkolnego z zastrzeżeniem par. 10 pkt 7 statutu.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną wg zasad określonych w Podstawie Programowej Przedszkola zatwierdzonej przez MEN dla danej grupy wiekowej oraz zgodnie z Programem Wychowawczym Przedszkola opracowanym na potrzeby placówki przez Radę Pedagogiczną i odpowiada za dzieci będące w oddziale pod jego opieką:

a)      bezpośrednio jest odpowiedzialny za życie i bezpieczeństwo dzieci w swoim oddziale,

b)      prowadzi Kartę Obserwacji Dziecka,

c)      tworzy kąciki zainteresowań wspomagające rozwój dziecka i pozwalających odkryć jego uzdolnienia,

d)     tworzy atmosferę otwartą i życzliwą w grupie przedszkolnej oraz zaspakaja potrzeby dzieci niepełnosprawnych,  korzystając ze wszystkich form stymulacji,

e)      prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczej mocno opartą na indywidualizacji i aktywnym uczestnictwie wychowanka i odpowiada za jej jakość,

f)       nauczyciela – wychowawcę obowiązuje znajomość praw psychologiczno – fizjologicznych  procesu rozwoju dziecka,

g)      współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi na terenie przedszkola,

h)      nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z charakterystyką schorzeń dzieci, które znajdują się w jego grupie w celu prowadzenia racjonalnej rewalidacji.

§26

W trakcie zajęć organizowanych przez nauczyciela poza terenem przedszkola   w sprawowaniu opieki nad dziećmi może  pomagać pracownik obsługowy lub rodzic.

§27

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola, specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§28

Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i stawianie diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji zachowań i postępów dydaktycznych dziecka.

§29

Nauczyciel utrzymuje stały kontakt z rodzicami wychowanków w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb fizjologicznych ich dzieci,

2)      ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3)      poznania przyczyn niepełnosprawności i wynikających stąd problemów mogących utrudniać pracę z dzieckiem a także poszerzenie swojej wiedzy odnośnie danego schorzenia,

4)      włączenia rodziców w działalność przedszkola,

5)      stworzenia takich warunków wychowawczych, które działałyby na dziecko cały czas i wspomagałyby także jego rozwój emocjonalno – społeczny.

§30

 1. Rodzice mają prawo do informacji na temat dziecka odnośnie rozwoju psychoruchowego, społecznego i rewalidacyjnego.
 2. Rodzice mają prawo do brania udziału w zajęciach prowadzonych na terenie placówki.
 3. Rodzice mają prawo wnosić wnioski i skargi do osoby prowadzącej, a także wnosić swoje pomysły planu rocznego placówki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§31

Działalność placówki jest finansowana z:

1)      dotacji z budżetu Miasta Trzebnica,

2)      dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,

3)      firm sponsorujących działalność oddziałów integracyjnych,

4)      wpłat wnoszonych przez rodziców, tj. opłaty stałej, wyżywienia, pokrycia kosztów zajęć dodatkowych na jakie uczęszcza dziecko,

5)      darowizn, imprez prowadzonych przez przedstawicieli przedszkola, organizowanych po godzinach urzędowania zajęć dla dzieci i ich rodziców oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola.

§32

Statut wchodził w życie  dnia 28.10.1996 roku co jest równoznaczne z rozpoczęciem funkcjonowania przez Przedszkole Integracyjne i zatwierdzenia przez Kuratora Oświaty. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§33

Statut  Przedszkola Integracyjnego w Trzebnicy został znowelizowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 04.08.2016r.  uchwałą nr 1 Protokół z dnia 04.08.2016

 

Poprawiony (czwartek, 31 sierpnia 2017 18:36)