Statut Przedszkola Integracyjnego w Trzebnicy

STATUT
PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
w TRZEBNICY
Statut jest aktem prawnym, stanowiącym organizacyjną i merytoryczną podstawę
placówki i zawiera:
1. Postanowienia ogólne.
2. Inne informacje o placówce.
3. Cele i zadania oraz sposoby ich realizacji.
4. Organy przedszkola.
5. Zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola.
6. Nauczyciele, rodzice i inni pracownicy placówki.
7. Postanowienia końcowe.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut został opracowany przez Agnieszkę Mandryga i jest nadany Przedszkolu
Integracyjnemu. Statut ten został zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty i Wychowania we
Wrocławiu dnia 07.10.1996 roku. (zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991 r.)
§1
Przedszkole powstało z inicjatywy osób prywatnych. Przedszkole stawia sobie za cel
zaspokojenie potrzeb dzieci z gminy Trzebnica, a także dzieci z poza swojej gminy,
w szczególności wyjść naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych.
§2
Przedszkole realizuje podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
§3
Organem prowadzącym przedszkole jest Agnieszka Mandryga.
§4
Nazwa placówki używana jest na pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedszkole używa pieczęci:
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE
55-100 Trzebnica ul. Wrocławska 10
NIP: 915-126-73-78, REG: 022006451
tel. 071/387 06 51
§5
1. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzebnicy przy ul. Wrocławskiej 10.
2. Terenem działania placówki jest Miasto i Powiat Trzebnica.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty
we Wrocławiu.
INNE INFORMACJE O PLACÓWCE
§6
Wszystkie informacje organizacyjne przedszkola, a mianowicie: odpłatności
i sposób prowadzenia zajęć, wprowadzania zmian i organizacji pracy przedszkola, a także
spotkań z rodzicami przedstawia się na tablicy informacyjnej z wyprzedzeniem.
§7
1. Placówka prowadzi żywienie dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań,
jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych.
2. Rodzice pokrywają koszty wyżywienia dzieci.
3. Rodzice partycypują w ogólnych kosztach utrzymania dzieci, tj. opłacają opłatę stałą
ustaloną przez osobę prowadzącą, a także pokrywają koszty zajęć wykraczających
poza podstawę programową.
4. Przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi.
5. Umożliwiając możliwość objęcia dziecka w wieku poniżej trzeciego roku życia
działaniami opiekuńczo – wychowawczymi przedszkole może utworzyć jedną grupę
żłobkową.
CELE I ZADANIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
1. Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
a) wspomaga indywidualny rozwój dziecka, w tym jest nastawione na realizację
celów rewalidacyjnych,
b) opieka przedszkola nad dziećmi jest dostosowana do ich potrzeb, w miarę
możliwości otacza indywidualną opieką dzieci bardziej uzdolnione i dzieci
z defektami rozwojowymi,
c) realizując działalność rewalidacyjną placówka szuka mocnych więzi
z rodzicami licząc na ich współpracę oferując pomoc w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych. Jak również współpracuje
z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi i innymi instytucjami
specjalistycznymi.
d) Realizuje program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
§9
1. Przedszkole zakłada wychowanie moralne i światopoglądowe w oparciu o filozofię
katolicką.
2. Przedszkole prowadzi naukę religii dwa razy w tygodniu, w ramach zajęć
obowiązkowych.
3. Placówka realizując ideę integracyjną, kładzie duży nacisk na udzielanie pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, które posiadają orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego i wymagają takiej pomocy. W pozostałych
przypadkach pomoc taka jest udzielana za dodatkową opłatą, której wysokość jest
podawana na tablicy ogłoszeń.
4. Realizując zadania rewalidacyjne dzieciom niepełnosprawnym placówka gwarantuje
wspieranie ich rozwoju poprzez ćwiczenia korekcyjne, terapię pedagogiczną,
integrację sensoryczną, terapię logopedyczną, pracę metodami umożliwiającymi
prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny
§10
Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze, stosownie do wieku i potrzeb środowiskowych,
uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny:
1. W przypadku choroby rodzice są obowiązani natychmiast powiadomić placówkę
i pozostawić dziecko na czas choroby w domu,
2. Oferuje pomoc także dzieciom, które z jakichkolwiek przyczyn wymagają szczególnej
opieki, a ich opiekunowie nie są w stanie sfinansować pobytu dziecka w placówce,
3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców, opiekunów
prawnych lub osobę upoważnioną pisemnie przez rodziców lub opiekunów,
4. Opieka nad każdym oddziałem powierzona jest nauczycielowi posiadającemu
odpowiednie kwalifikacje, w miarę możliwości jest to nauczyciel posiadający także
kwalifikacje pedagoga specjalnego;
5. Placówka dąży do tego, by w każdej grupie była zatrudniona osoba wspomagająca
6. Przedszkole dąży do tego, by każde dziecko było pod opieka tylko jednego
nauczyciela przez cały swój pobyt w placówce.
7. Każde dziecko za wyraźną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów może
uczestniczyć w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola.
ORGANY PRZEDSZKOLA
§11
Organy przedszkola:
1. Organ prowadzący, który jest jednocześnie dyrektorem przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców.
Ad 1.
Osobą prowadzącą przedszkole jest Agnieszka Mandryga, która jest także dyrektorem
przedszkola. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za całokształt funkcjonowania przedszkola
a szczególnie:
1. reprezentuje placówkę na zewnątrz,
2. jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową,
3. prowadzi nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu,
4. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy,
5. współdziała z nauczycielami i rodzicami,
6. przyjmuje dzieci do przedszkola;
7. planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy placówki.
Ad 2. Rada Pedagogiczna:
a) składa się z wszystkich nauczycieli przedszkola.
b) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
c) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach tych
posiedzeń mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przez
przewodniczącego: przedstawiciele Rady Rodziców, jeżeli taka powstanie;
pracownicy administracji i obsługi przedszkola; inne osoby, których obecność jest pożądana ze względu na temat zebrania.
d) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
e) Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor przedszkola.
f) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej zwołuje się
nadzwyczajne zebranie Rady. Musi się ono odbyć najpóźniej w ciągu tygodnia od daty
złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Rady Pedagogicznej
musi zawierać proponowany porządek obrad.
g) Porządek dzienny obrad rady pedagogicznej proponuje dyrektor przedszkola.
h) Prawo zgłaszania wniosków na temat porządku dziennego mają członkowie Rady
Pedagogicznej oraz zaproszeni goście.
i) W celu obliczenia kworum przyjmuje się, że ogólna liczba członków Rady
Pedagogicznej obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych aktualnie
w przedszkolu, bez osób przebywających na urlopach bezpłatnych, wychowawczych,
długoterminowych zwolnieniach lekarskich, itp.; osoby te zachowują jednak prawa
członków Rady Pedagogicznej.
j) Obrady Rady Pedagogicznej są prowadzone przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej
liczby jej członków.
k) Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały jedynie w sprawach zawartych
w porządku obrad.
l) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością.
ł) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
– zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
– podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
– zatwierdzenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
– zatwierdzenie programu wychowawczego przedszkola,
m) Rada Pedagogiczna opiniuje:
– organizację pracy przedszkola,
– wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych
wyróżnień,
n) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z
niniejszym statutem.
o) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków przedszkola
lub rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
Ad 3. Zawiązanie i utworzenie Rady Rodziców wynika z inicjatywy Rodziców. Wówczas:
a) w skład Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców ze
wszystkich grup przedszkolnych. Wyboru w/w przedstawicieli dokonują
rodzice na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
b) Rada rodziców wybiera spośród swoich członków zarząd w składzie:
przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.
c) Kadencja zarządu trwa 3 lata.
d) Zebrania Rady Rodziców zwoływane są co najmniej dwa razy w roku
szkolnym na wniosek zarządu, dyrektora przedszkola lub co najmniej 1/3
członków rady rodziców. Zebrania rady są protokołowane.
e) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze statutem przedszkola.
f) Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola, Rady
Pedagogicznej jak również do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
g) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może
gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
h) Rada Rodziców Przedszkola może uczestniczyć w tworzeniu programu
wychowawczego placówki jak również może wnioskować zmiany w tymże
programie,
i) RRP może wnosić wnioski do dyrektora przedszkola w sprawie organizacji
roku przedszkolnego,
j) RRP wyraża swoje opinie na temat przebiegu pracy nauczyciela, który odbywa
staż w placówce, w przypadku nie udzielenia swojej opinii przez RRP Rada
Pedagogiczna podejmuje decyzję związaną z awansem nauczyciela bez
uwzględnienia głosu rodziców.
ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
§12
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, za wyjątkiem przypadających
świąt i przerw ustalonych na wniosek dyrektora, podawanych do wiadomości
rodzicom na początku każdego roku przedszkolnego. Miesiącem wakacyjnym jest
lipiec. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może sam ustalić dzień
wolny pracy przedszkola.
2. Przedszkole pracuje tylko w systemie całodziennym tj. nie organizuje grup
przedszkolnych, w których dzienny czas pobytu dziecka jest krótszy niż 5 godzin.
3. W przypadku jeżeli frekwencja wychowanków przedszkola jest mniejsza niż 30
procent dyrektor może podjąć decyzję o odwołaniu zajęć.
4. Organizacja roku przedszkolnego jest ustalona przez Radę Pedagogiczną
i zatwierdzona przez dyrektora na posiedzeniu wyprzedzającym rozpoczęcie roku
przedszkolnego. Organizacja pracy przedszkola jest podawana rodzicom na stronie
internetowej oraz na tablicy informacyjnej.
5. Organizacja roku przedszkolnego jest wywieszona na tablicy informacyjnej placówki.
6. Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami co najmniej 3 razy w roku.
§13
Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony na wniosek dyrektora i wywieszony na tablicy
informacyjnej.
§14
1. Podstawową jednostką organizacyjną w placówce jest grupa przedszkolna. Do grup
przedszkolnych przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat, natomiast dzieci
niepełnosprawne mogą przebywać w oddziale przedszkolnym do 9 roku życia.
2. W szczególnych wypadkach do przedszkole może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
3. Zgodnie z postanowieniami statutu, do przedszkola przyjmowane są także dzieci w
wieku od drugiego roku życia do trzeciego roku życia – w przypadku utworzenia
grupy żłobkowej.
4. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Wychowanek może być odebrane tylko przez rodziców, prawnych opiekunów lub
inne osoby upoważnione pisemnie przez rodziców lub opiekunów. Osoba odbierająca
dziecko z przedszkola musi być w stanie zapewnić dziecku bezpieczny powrót do
domu.
§15
1. W jednej grupie przedszkolnej może być 18 dzieci w tym 1-3 dzieci
niepełnosprawnych (w zależności od stopnia niepełnosprawności).
2. W grupie żłobkowej może być do 10 dzieci. W przypadku jeżeli wszystkie dzieci mają
powyżej pełnych dwóch lat grupie tej może być 12 dzieci.
3. Tylko w wyjątkowych sytuacjach Dyrektor przedszkola może przyjąć do grupy
żłobkowej dziecko niepełnosprawne.
4. Do każdej grupy przedszkolnej może być przyjętych 3 dzieci niepełnosprawnych,
których deficyty pozwalają wdrażać je do pracy przedszkolnej i jeżeli nie wymagają
stałej opieki.
5. Jeżeli dziecko ma niepełnosprawność sprzężoną, wówczas w grupie może być tylko
jedno dziecko takie dziecko, chyba że Rada Pedagogiczna zadecyduje inaczej, zgodnie
z par. 5 ust.5 ramowego statutu przedszkola.
6. W przypadku jeżeli w danej grupie nie ma przyjętego dziecka z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego, wówczas w danej grupie przedszkolnej może być
przyjętych 20 dzieci.
7. W szczególnych przypadkach przedszkole może zapewnić opiekę i terapię dla dzieci
wymagających stałej opieki, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
rewalidacyjno – wychowawczego,
8.  W przypadku przyjęcia takiego wychowanka do przedszkola pomiędzy
rodzicami, a przedszkolem podpisywana jest odrębna umowa, uzgadniająca
warunki uczęszczania dziecka do placówki oraz rodzice zapoznają się
z programem pracy dla dziecka i wyrażają zgodę na jego realizację
§16
1. Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia
o potrzebnie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno –
pedagogiczną, określającego ich poziom rozwoju psychoruchowego, a także orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie o stanie ich zdrowia.
2. Dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte terapią
w przedszkolu po przedłożeniu do placówki opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
dziecka wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
§17
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów wychowania
w przedszkolu zgodnego z wytycznymi MEN.
2. Praca rewalidacyjna jest prowadzona zgodnie z zaleceniami orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego na podstawie programu przygotowanego dla wychowanka
oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia
2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
3. Praca w ramach wczesnego wspomagania jest prowadzona na podstawie opinii
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka po określeniu zajęć dla dziecka przez
zespół interdyscyplinarny powołany w tym celu i w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania
wczesnego rozwoju dziecka.
§18
Nadzór pedagogiczny nad grupami przedszkolnymi sprawuje Dyrektor Przedszkola, a nad
przedszkolem Kurator Oświaty.
§19
Zasady rekrutacji do przedszkola:
1) Do przedszkola w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci niepełnosprawne w
liczbie 1 – 3 wychowanków na jedną grupę przedszkolną, po przedłożeniu orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz
opinię o ich rozwoju.
Termin składania podań w tym wypadku mija w lutym roku, w którym dziecko
niepełnosprawne ma być przyjęte do przedszkola
2) Na pozostałe miejsca są przyjmowane dzieci zgodnie z kolejnością składania kart, po
przedłożeniu do przedszkola karty zgłoszeniowej dziecka zawierających podstawowe
dane o dziecku, tj. imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres, imiona rodziców
lub prawnych opiekunów i miejsce zatrudnienia, pesel. W tym wypadku rekrutacja
odbywa się w sposób ciągły.
3) Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do przedszkola mają pracownicy przedszkola ,
szkoły oraz rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.
4) Ostateczną listę dzieci przyjętych do przedszkola ogłasza dyrektor do końca marca
roku, w którym dziecko ma być przyjęte do przedszkola. Powyższe informacje
dostępne są w sekretariacie przedszkola.
5) Rodzice po złożeniu karty i po zakończeniu rekrutacji opłacają bezzwrotną opłatę
wpisową, której wysokość jest ustalana przez dyrektora na początku każdego roku
kalendarzowego.
6) W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola rodzice są zobowiązani poinformować
o tym pisemnie placówkę z co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
7) Do grupy żłobkowej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci, które już
wcześniej zostały przez rodziców zapisane do przedszkola, jeżeli rodzice wyrażą
wolę, by dziecko było objęte opieką żłobkową.
8) Pomiędzy przedszkolem a rodzicami dziecka zostaje podpisana umowa określająca
zasady współpracy.
& 20
Zasady rekrutacji do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
1) Do zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są przyjmowani
wychowankowie po przedłożeniu do przedszkola opinii o wczesnym wspomaganiu
rozwoju dziecka.
2) Wychowankowie przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
3) Termin złożenia opinii upływa 10 września roku w którym dziecko ma być objęte
terapią.
4) Pomiędzy rodzicami a przedszkolem zostaje podpisana umowa mówiąca o rodzaju
zajęć oraz ich ilości.
§21
Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków po uprzednim poinformowaniu
pisemnym jego opiekunów prawnych – rodziców, w sytuacjach, gdy:
 rodzice nie przyprowadzają dziecka do przedszkola co najmniej przez miesiąc,
nie zgłaszają powodów jego miesięcznej nieobecności ,
 nie uiszczają odpłatności za dwa ostatnie miesiące pobytu dziecka w przedszkolu.
NAUCZYCIELE RODZICE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§22
1. Przedszkole prowadzone jest przez dyrektora.
2. Przedszkole zatrudniona osoby na etatach: nauczycieli wychowania przedszkolnego,
pedagoga specjalnego, logopedy, rehabilitanta, opiekuna, kucharki, sprzątaczki,
a także inne osoby zgodnie z potrzebami placówki.
3. Za bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu (w budynku
przedszkolnym i poza nim w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu) odpowiada
nauczyciel bezpośrednio sprawujący opiekę nad grupą powierzoną jego opiece.
4. W czasie zajęć dodatkowych oraz w czasie zajęć organizowanych przez placówkę
wykraczających poza ramy programowe, nad bezpieczeństwem wychowanków czuwa
i odpowiada nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia.
§23
Do zadań Dyrektora należy:
1.Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
miesięcznie w zależności od potrzeb dziecka.
2. Powołanie i koordynacja interdyscyplinarnego zespołu w
ramach wczesnego wspomagania małego dziecka.
3. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych w oparciu o orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie i diagnozę
interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.
4. Dyrektor zatrudnia specjalistów: logopedę, rehabilitanta,
pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej w zależności
od potrzeb dziecka.
§24
Do zadań specjalistów, o których mowa w ust. 3, należy w szczególności:
1) zespołowe ustalenie sposobu współpracy z rodziną dziecka w zakresie:
a) diagnoza wychowanka ,
b) pomocy w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na te zachowania;
c) instruktażu i poradnictwa w prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych;
d) informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i środki dydaktyczne;
2) zespołowe ustalenie zakresu, metod i form pracy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej
i terapeutycznej;
3) opracowanie i realizowanie indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka oraz zajęć specjalistycznych z uwzględnieniem działań wspomagających
rodzinę;
4) koordynowanie, opiniowanie i weryfikowanie indywidualnych programów zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć rewalidacyjnych realizowanych
z dzieckiem i jego rodziną;
5) szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań usprawniających;
6) zespołowe analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego
rodzinie oraz planowanie dalszych działań, z uwzględnieniem pomocy udzielanej na
podstawie przepisów w sprawie pomocy społecznej.
§25
1. Podział na grupy i powierzenie nauczycielom wychowawstwa w grupach następuje
zawsze przed rozpoczęciem roku przedszkolnego z zastrzeżeniem par. 10 pkt 7
statutu.
2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną wg zasad określonych
w Podstawie Programowej Przedszkola zatwierdzonej przez MEN dla danej grupy
wiekowej oraz zgodnie z Programem Wychowawczym Przedszkola opracowanym na
potrzeby placówki przez Radę Pedagogiczną i odpowiada za dzieci będące w oddziale
pod jego opieką:
a) bezpośrednio jest odpowiedzialny za życie i bezpieczeństwo dzieci w swoim oddziale,
b) prowadzi Kartę Obserwacji Dziecka,
c) tworzy kąciki zainteresowań wspomagające rozwój dziecka i pozwalających odkryć
jego uzdolnienia,
d) tworzy atmosferę otwartą i życzliwą w grupie przedszkolnej oraz zaspakaja potrzeby
dzieci niepełnosprawnych, korzystając ze wszystkich form stymulacji,
e) prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczej mocno opartą na indywidualizacji
i aktywnym uczestnictwie wychowanka i odpowiada za jej jakość,
f) nauczyciela – wychowawcę obowiązuje znajomość praw psychologiczno –
fizjologicznych procesu rozwoju dziecka,
g) współpracuje ze specjalistami zatrudnionymi na terenie przedszkola,
h) nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z charakterystyką schorzeń dzieci, które
znajdują się w jego grupie w celu prowadzenia racjonalnej rewalidacji.
§26
W trakcie zajęć organizowanych przez nauczyciela poza terenem przedszkola
w sprawowaniu opieki nad dziećmi może pomagać pracownik obsługowy.
§27
Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony Dyrektora Przedszkola, specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
§28
Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci i stawianie diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji
zachowań i postępów dydaktycznych dziecka.
§29
Nauczyciel utrzymuje stały kontakt z rodzicami wychowanków w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb fizjologicznych ich dzieci,
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) poznania przyczyn niepełnosprawności i wynikających stąd problemów mogących
utrudniać pracę z dzieckiem a także poszerzenie swojej wiedzy odnośnie danego
schorzenia,
4) włączenia rodziców w działalność przedszkola,
5) stworzenia takich warunków wychowawczych, które działałyby na dziecko cały czas
i wspomagałyby także jego rozwój moralny i społeczny.
§30
1. Rodzice mają prawo do informacji na temat dziecka odnośnie ich rozwoju
psychoruchowego, społecznego i rewalidacyjnego.
2. Rodzice mają prawo do brania udziału w zajęciach prowadzonych na terenie placówki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31
Działalność placówki jest finansowana z:
1) dotacji z budżetu Miasta Trzebnica,
2) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej,
3) firm sponsorujących działalność oddziałów integracyjnych,
4) wpłat wnoszonych przez rodziców, tj. opłaty stałej, wyżywienia, pokrycia kosztów
zajęć dodatkowych na jakie uczęszcza dziecko,
5) darowizn, imprez prowadzonych przez przedstawicieli przedszkola, organizowanych
po godzinach urzędowania zajęć dla dzieci i ich rodziców oraz zajęć rewalidacyjnych
dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola.
§32
Statut wchodził w życie dnia 28.10.1996 roku co jest równoznaczne z rozpoczęciem
funkcjonowania przez Przedszkole Integracyjne i zatwierdzenia przez Kuratora Oświaty.
Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§33
Statut Przedszkola Integracyjnego w Trzebnicy został znowelizowany i uchwalony przez
Radę Pedagogiczną dnia 23.08.2022r. uchwałą nr 1 Protokół z dnia 23.08.2022