Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielotorowe  oddziaływania podejmowane w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zespół wczesnego wspomagania to osoby mające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym; są to pedagodzy specjalni posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci i inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Dzieci są przyjmowane do zespołu wczesnego wspomagania na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna jeżeli dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Terapię pedagogiczną w naszej placówce prowadzą

 1. mgr Agnieszka Mandryga pedagog specjalny, Specjalista Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka, Certyfikat trenera I i II stopnia Integracji Sensorycznej
 2. mgr Sylwia Tutkaj pedagog specjalny, Specjalista Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka; Cerftyfikat II stopnia Integracji Sensorycznej,
 3. mgr Justyna Piotrowska pedagog specjalny

Terapię integracji sensorycznej prowadzą

 1. mgr Agnieszka Mandryga,
 2. mgr Sylwia Tutkaj,
 3. mgr Karolina Antoniewicz.
 4. mgr Joanna Mandryga

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez

 1. mgr Karolinę Antoniewicz fizjoterapeuta, instruktor osób niepełnosprawnych, posiadająca uprawnienia do wykonywania zabiegów w zakresie fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii, masażu), Certyfikat trenera I i  II stopnia Integracji Sensorycznej

Zajęcia logopedyczne prowadzą specjaliści

 1. mgr Monika Kubiak, neurologopeda,
 2. mgr Anna Przybyłek, neurologopeda,
 3. mgr Patrycja Maziarczyk, neurologopeda
 4. mgr Joanna Mandryga, pedagog, logopeda

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to gruntowne wsparcie wszystkich funkcji potrzebnych do jak najlepszego funkcjonowania dziecka. To usprawnianie fundamentalnych funkcji: ruchowych ( koordynacja, planowanie motoryczne ), komunikowania się ( podnoszenie jakości porozumiewania się, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, myślenie abstrakcyjne, logiczne ), społecznych ( nawiązywanie relacji rówieśniczych, trening czystości, samoobsługa ). Pomoc na tym etapie rozwoju jest istotny z uwagi na dynamiczny rozwój CUN.

W przedszkolu  powołany jest zespół interdyscyplinarny,  organizujący pracę w ramach wczesnego wspomagania.